หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
"มีน้ำมีชีวิต มีอาชีพมั่นคง มีชุมชนที่เข้มแข็ง
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมการคมนาคม"
วิสัยทัศน์ อบต.หนองตูม
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายจรินทร์ ไม้กร่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการบริหาร งานเลือกตั้ง การดำเนินการ ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ - จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิก จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมสถิต เงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่ง รายงานเงิน คงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ องค์การบริหารส่วนตำบล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน รับตรวจสอบงานของจังหวัด และสำนักงานตรวจเงิน แผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบ และจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล การอนุมัติเพื่อดำเนินการ ตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบำรุง ซ่อมแซม และจัดทำโครงการ และการออกแบบก่อสร้างแก่ องค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุม ปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง
 
 
มีภาระหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ ประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริม ทำนุบำรุง และรักษาไว้ซึ่ง ศิลปประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 
มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย ป้องกัน และรักษาโรค การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วางแผนประสาน คุ้มครองและบำรุงรักษา ทรัพยากรป่าไม้ ดิน น้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น รวมทั้งการจัดการและการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติ การเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และดำรงไว้ซึ่งสภาวะแวดล้อมที่เอื่ออำนวย ต่อการ ดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 
กองสวัสดิการสังคม มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ การพัฒนาชุมชน การฝึกอบรมอาชีพ การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
 
ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม วิเคราะห์ภารกิจอำนาจหน้าที่ออกเป็น 7 ด้าน พิจารณาจาก พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 66, 67 และมาตรา 68 พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน) มาตรา 16 และให้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจ SWOT เช่น 5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น
   
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น
  (1) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ำ
  (2) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
  (3) การขนส่งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร
  (4) การสาธารณูปการ
  (5) การจัดให้มีและการบำรุงทางน้ำและทางบก
  (6) การจัดให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
  (7) การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
  (8) การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
  (9) การจัดให้มีและการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น ฯลฯ
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น
  (1) การจัดการศึกษา
  (2) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ
  (3) การป้องกัน การบำบัดโรค และการจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล
  (4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
  (5) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ
  (6) การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์
  (7) การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน
  (8) การจัดให้มีการบำรุงสถานที่สำหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร
  (9) การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
ฯลฯ