หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุซ่อมแซมประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๔ รายการ ป็นเงิน ๗,๔๕๒.๐๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ รวมเป็นเงิน ๒๒,๒๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2563 ]ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด ๑/๒ จำนวน ๔๐ ตัว รวมเป็นเงิน ๑๙,๔๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2563 ]จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดทราย คลองวังนาค หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ คัน คันละ ๑๘ ชั่วโมง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔,๘๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ เป็นเงิน ๑๙,๙๖๔.๐๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2563 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2563 ]จ้างเหมาออกแบบ แบบแปลนมาตรฐานโครงการก่อสร้างรั้วและป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๓๙,๘๖๒.๐๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ เป็นเงิน ๑๓,๙๙๘.๐๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๗,๙๗๐.๐๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ เป็นเงิน ๔๐,๑๘๘.๐๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตูม ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๓ รวม ๗๘ รายการ เป็นเงิน ๖๔,๕๙๙ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูระบายน้ำ คลองละเมาะขาด หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกระจอบ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองกระจอบ กว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๓ ช่อง และทางข้ามตาอ่าน กว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๓ ช่อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๑๒,๙๑๐.๐๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ เป็นเงิน ๕๑,๒๓๔.๐๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2563 ]จ้างถมดินสถานที่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ เป็นเงิน ๓๓๕,๐๐๐.๐๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2563 ]ซื้อปั๊มน้ำหอยโข่งไฟฟ้ามิตซู ๕ HP ๒ นิ้ว WCM-๓๗๐๕ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐.๐๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2563 ]จ้างถมดินสถานที่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาลดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ เป็นเงิน ๓๓๕,๐๐๐.๐๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2563 ]ซื้อปั๊มน้ำซัมเมอร์ ๓ HP ๓๘๐ V พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งแล้วเสร็จ เป็นเงิน ๓๖,๖๘๙.๐๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2563 ]ซื้อปั๊มน้ำซัมเมอร์ ๓ HP ๒๒๐V พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ เป็นเงิน ๓๗,๕๕๙.๐๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. ๘๗-๐๐๒ สายวังนาค หมู่ที่ ๔ บ้านวังนาค ตำบลหนองตูม กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๙๙๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา COVID - ๑๙ เป็นเงิน ๒๑,๓๘๒.๐๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน UHT รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๑๕,๓๓๐ กล่อง เป็นเงิน ๑๑๙,๘๘๐.๖๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8