หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ม.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2564 ]ซื้อไส้เดือนสายพันธ์ุแอฟริกันไนท์คลอเรอร์ ขนาดประมาณ ๓ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2564 ]ซื้อกะละมังพลาสติกพร้อมเจาะรู จำนวน ๒๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ม.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดร่องน้ำเปิดทางน้ำอ่างหนองกระจอบเข้าสู่ลำคลองตาวอก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2564 ]โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ค่าใช้จ่าย ค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตูม [ 28 ก.ย. 2563 ]ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าใช้จ่าย ค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2563 ]ซื้อทรายถม จำนวน ๒๕ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุซ่อมแซมประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๔ รายการ ป็นเงิน ๗,๔๕๒.๐๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ รวมเป็นเงิน ๒๒,๒๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2563 ]ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด ๑/๒ จำนวน ๔๐ ตัว รวมเป็นเงิน ๑๙,๔๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2563 ]จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดทราย คลองวังนาค หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ คัน คันละ ๑๘ ชั่วโมง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔,๘๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ เป็นเงิน ๑๙,๙๖๔.๐๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2563 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2563 ]จ้างเหมาออกแบบ แบบแปลนมาตรฐานโครงการก่อสร้างรั้วและป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๓๙,๘๖๒.๐๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ เป็นเงิน ๑๓,๙๙๘.๐๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๗,๙๗๐.๐๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ เป็นเงิน ๔๐,๑๘๘.๐๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตูม ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๓ รวม ๗๘ รายการ เป็นเงิน ๖๔,๕๙๙ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9