หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
"มีน้ำมีชีวิต มีอาชีพมั่นคง มีชุมชนที่เข้มแข็ง
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมการคมนาคม"
วิสัยทัศน์ อบต.หนองตูม
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายจรินทร์ ไม้กร่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการขยายเขตประปาสายดงควง (ช่วงสุดท้าย) หมูที่ ๕ ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2565 ]จ้างโครงการขยายเขตประปาสายหนองกระชุม (บ้านนางติ๋ม ไม้กร่าง) หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สท.ถ.87-008 สายหนองกลาง หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,190 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นผิวจราจรไม่น้อกว่า 10,950 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ก.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๗,๓๗๖ ถุง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดหนองตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ วัน จำนวนเด็ก ๕๐ คน คนละ ๒๑บาท เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท(-หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.หนองตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ วัน จำนวนเด็ก ๒๘ คน คนละ ๒๑ บาท เป็นเงิน ๙,๔๐๘.-บาท(-เก้าพันสี่ร้อยแปดบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สท.ถ.87-003 สายหนองกระจอบ ซอย 2 (ป้าเกิด) หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดหนองตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ วัน จำนวนเด็ก ๕๐ คน คนละ ๒๑บาท เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท(-หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.หนองตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ วัน จำนวนเด็ก ๒๘ คน คนละ ๒๑ บาท เป็นเงิน ๙,๔๐๘.-บาท(-เก้าพันสี่ร้อยแปดบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สท.ถ.87-003 สายหนองกระจอบ ซอย 2 (ป้าเกิด) หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 (บริเวณที่นางชำนาญ บัวแย้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 (บริวเวณที่นางพวง บุญทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขตพื้นที่หมู่ที่ 5 (บริวเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระจอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21