หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
.........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม จำนวนเด็ก ๓๓ คน คนละ ๒๑บาท จำนวน ๑๙ วัน เป็นเงิน ๑๓,๑๖๗บาท(-หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2565 ]ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๖๕ รายการ วงเงิน ๕๖,๑๐๐บาท(-ห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2565 ]ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน ๓๕ รายการ เป็นเงิน ๘๕,๐๐๐.-บาท(-แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2565 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๙,๐๘๒ กล่อง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]จ้างตรวจเช็คตามระยะเวลากิโลเมตรรถยนต์ราชการ (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันและอะไหล่ที่หมดอายุการใช้งานปกติ) หมายเลขทะเบียน นข ๒๘๗๔ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]ซื้อชื้อวัสดุดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๓๐ เมตร ชนิดใยสังเคราะห์ จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอื่น (วัสดุประปา) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงกั้นห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ห้องทำงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และห้องกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(ดีเซล) จำนวน 500 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]ซื้อปั้มน้ำหอยโข่งพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อผลิตน้ำประปาให้ประชาชนในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน 33 คน คนละ 21 บาท จำนวน ๒๐ วัน เป็นเงิน ๑๓,๘๖๐ บาท(-หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน คนละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๐ วัน เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2564 ]ซื้อปั้มน้ำหอยโข่งพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อผลิตน้ำประปาให้ประชาชนในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2564 ]ซื้อปั้มน้ำหอยโข่งพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อผลิตน้ำประปาให้ประชาชนในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๘,๕๘๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บต 1646 สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายรถ บ้านหนองกระจอบ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายยอง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) จำนวน ๖๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16