หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
.........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.นครเดิฐ   จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จากถนนสายดงจันทน์-คลองวังทอง ถึงถนนสายดงจันทน์-หนองชายไผ่ ตำบลนครเดิฐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีคัดเลือก 18 ต.ค. 2564
ทม.ศรีสัชนาลัย   จ้างจัดทำอาหารว่าง จำนวน 60 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.คลองมะพลับ   จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.คลองมะพลับ   จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.คลองมะพลับ   จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
ทต.คลองยาง   ซื้อกระดานไวท์บอร์ดพร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านคลองวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.วังน้ำขาว   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยสวนธรรม เชื่อมต่อ ซอยแอบพัฒนา (ตำบลวังน้ำขาว) โดยวิธีคัดเลือก 15 ต.ค. 2564
อบต.เมืองเก่า   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเมืองเก่า จำนวน ๑๐ แห่ง คือ นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดกล่อง รสจืด จำนวนเด็กนักเรียน ๔๓๕ คน จำนวน ๕,๖๕๕ กล่อง เป็น จำนวนเงิน ๔๔,๒๒๒.๑๐ บาท ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.ย่านยาว   ซื้อวัสดุอื่นๆ (วัสดุประปา) จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายในดง-วัดโค้งเจริญ รหัสสายทาง สท.ถ. ๕๔-๐๑๒ กว้าง ๔ เมตร ระยะทางรวม ๓,๑๐๐ เมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีคัดเลือก 15 ต.ค. 2564
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ เป็นเงิน ๑๔,๙๘๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.บ้านนา   จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายเลา หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านนา ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.บ้านนา กำหนดดังแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.บ้านนา   จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสมัย หมู่ที่ ๓ (ช่วงที่ ๒) ตำบลบ้านนา รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.บ้านนากำหนดดังแนบ (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.บ้านนา   จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองป่าแดง (ฝั่งขาว) หมู่ที่ ๓ (ช่วงที่ ๓) ตำบลบ้านนา รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนดดังแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.บ้านนา   จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตะพังงามเชื่อมคลองป่าแดง (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านนา รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนดดังแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.ไทยชนะศึก   ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการจัดทำบอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.บ้านแก่ง   จ้างซ่อมแซมถนนสายคลองยายโฑ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแคทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.บ้านแก่ง   จ้างวางท่อระบายน้ำ ซอย อ.ฉลาด หมู่ที่ ๙ บ้านแก่งเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.ดงเดือย   จ้างเหมาจัดทำโครงการบอร์ดติดป้ายประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
ทต.กงไกรลาศ   โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลกงไกรลาศ (ตามแบบเทศบาลกำหนด) 15 ต.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 936