หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองตูม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำ
  ประปา
  ไฟฟ้า
  โทรคมนาคม
  การบริการประชาชน
 
 
 
   
 
 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกาศ “จังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓” [ 13 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 23 
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕ [ 12 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 39 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับก [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 61 
 
อบต.ศรีคีรีมาศ กิจกรรมจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งยางเมือง การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งยางเมือง โครงการจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ในเมือง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอ [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ในเมือง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ในเมือง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม เป็น [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งยางเมือง การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.คลองยาง ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคลได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนศักยภาพด้านการป้ [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.ป่ากุมเกาะ พิธีประกาศจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านนา -กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านนา -ข่าวสรรหาบุคลากร- [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านนา -VDO วีดิทัศน์- [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านนา -กิจการสภา- [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองตูม กิจกรรมประกาศ จังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 12 
 
 
 
   
 
ขนม ของฝาก
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP บ้านหนองตูม
 
 
 
สท 0023.1/ว 246 โครงการการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสารณภัยเบื้องต้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว245 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลับแล ประตูระบายน้ำ [ 14 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว242 1-การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน [ 14 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว242 2-การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน [ 14 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว234 สำรวจรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบแหล่งธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ประเภทถ้ำ  [ 13 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/1432 การอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 12 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.2/ว568 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.5/ว232 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวด [ 13 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.5/ว556 กำหนดหลักเกณฑ์และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.4/ว540 โครงการอบรมสัมมนาปัญหาการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินงานด้านกฎหมายและการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.พ. 2563 ]     
สท 0023.3/ว 555 1-การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.พ. 2563 ]     
สท 0023.3/ว 555 2-การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว557 แผนการออกตรวจประเมินตลาดเทศบาลระดับจังหวัด [ 12 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว554 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว553 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถึศึกษาแบบออนไลน์ [ 12 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว560 ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกาศจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว559 การจัดกิจกรรมประกาศจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว223 ชะลอการสอบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Competency Test : LCT [ 11 ก.พ. 2563 ]   
สท0023.3/ว535 แจ้งขยายปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค  [ 11 ก.พ. 2563 ]   
สท0023.3/ว536 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 11 ก.พ. 2563 ]   
 
 
 
 
แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา กสธ. มท 0819.3/ว443  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 กสธ. มท 0819.2/ว455  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว457  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ด่วนมาก กพส. มท 0810.2/ว452  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว441  [ 14 ก.พ. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว0916  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว407  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว440  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว444  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมฯ รุ่นที่ 11 - 20 กยผ. มท 0815.4/ว12  [ 13 ก.พ. 2563 ]
แจ้งเรื่องการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการบริหารจัดการสถานศึกษาและชั้นเรียนในยุคดิจิทัล โดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐาน (Platform Based Management : PBM) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว442  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน สน.คท. มท 0808.2/ว394  [ 13 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว0924  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563 ลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว417 [คู่มือการกรอกข้อมูล]  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) กค. มท 0803.3./ว419  [ 13 ก.พ. 2563 ]
กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว20  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลเทศบาลที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว421  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว420  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว399  [ 13 ก.พ. 2563 ]
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กยผ. มท 0815.4/ว410  [ 12 ก.พ. 2563 ]
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว412 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.พ. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แหล่งรวมข้อมูลการตอบข้อหารือด้านการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (ANSWER BOX) สน.บถ. มท 0809.4/ว347 [Answer box] [คู่มือเลื่อนเงินเดือน]  [ 11 ก.พ. 2563 ]
ขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรมรายงานการสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว372  [ 11 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน ตบ. มท 0805.2/ว384  [ 11 ก.พ. 2563 ]
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) สน.คท. มท 0808.2/ว385  [ 11 ก.พ. 2563 ]
 
 
   
 
 
เงินอุดหนุนเด็ก (20 พ.ย. 2562)    อ่าน 21  ตอบ 0  
ขอทราบหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อ อบต. (9 พ.ค. 2562)    อ่าน 2317  ตอบ 7  
 


จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข ๒๘๗๔ สุโขทัย [ 22 ม.ค. 2563 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นสายปรักไม้ดำ [ 21 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน [ 20 ม.ค. 2563 ]

 
 
 
 
 
 
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-615586 ต่อ 14