หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองตูม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำ
  ประปา
  ไฟฟ้า
  โทรคมนาคม
  การบริการประชาชน
 
 
 
   
 
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สิ้นงวดเดือน พฤษภาคม 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 12 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สิ้นงวดเดือน เมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 23 
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 25 
รายงานแสดงรายรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 25 
การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริ [ 15 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 39 
 
อบต.วังน้ำขาว ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ หลักสูตร “การทำยาหม่องสม [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.นครเดิฐ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขอ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ไกรกลาง วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ. [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ไกรกลาง วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายดอกรัก ส้มซ่า ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดอ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ไกรนอก ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ย่านยาว ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โรงเรียนคุ้งวารีวิทยา [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ย่านยาว สำรวจ เบื้องต้น โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายร้องทางกลางทุ่ง [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านป้อม โครงการผู้สูงอายุอยู่อย่างไรให้มีสุขภาพดี มีความสุข [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.นครเดิฐ ร่วมกันเฝ้าระวังให้การสอบมีความสุจริต เที่ยงธรรม ในการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบร [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 30 
อบต.บ้านป้อม โครงการผู้สูงอายุอยู่อย่างไรให้มีสุขภาพดี มีความสุข [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังไม้ขอน ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายกา [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองจิก ราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อระบบประปาหมู่บ้านบริเวณประปาหมู่บ้านใหม่เจริญผ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ไกรนอก อย่าลืม ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้ [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กั [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
 
 
 
   
 
ขนม ของฝาก
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP บ้านหนองตูม
 
 
 
ที่ สท 0023.3/ว2686 การอบรมโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ และประจำปี ๒๕๖๔  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว1024 ปัญหาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจากการเลี้ยงสัตว์(ฟาร์มปศุสัตว์)  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว1023 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึก  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.5/ว1022 โอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว857 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว1014 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว2676 การเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นผู้แทนของเทศบาลภาคเหนือแทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว2647 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ แนบ1 ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว2671 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลให้แก่คณะกรรมาธิการ  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ สท 0023.3/995 การรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อน ๗ มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ผ่านระบบ Google Form  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ สท 0023.3/ว994 การวางพื้นฐานคิดขั้นสูงเชิงระบบแบบ Active Learning ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน และมาตรฐานการเรียนออนไลน์รูปแบบใหม่  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ สท 0023.3/ว2641 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด บริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี ๒๕๖๔  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว1004 ขอให้ตรวจสอบโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.2/ว1012 การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.5/ว1003 แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2564  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.5/ว1002 แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2564  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว1009 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ภายใต้สถานการณ์ COVID-19  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
สท 0023.3/ว 1006 นำข้อมูลโครงการฯ เข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
สท 0023.3/ว 1006 นำข้อมูลโครงการฯ เข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ สท 0023.3/ว1000 สำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรน้ำ  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
 
 
 
 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1313  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สน.บถ. มท 0809.4/ว18  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1310  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 8-13 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว93  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาท เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กสว. มท 0820.2/ว1299 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014 สน.คท. มท 0808.3/ว1285 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว74  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) กศ. มท 0816.2/ว1291  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1293 [เอกสารแนบ]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงาน ฯ กค. มท 0803.3/ว1292  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1233  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1287  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1286 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1284  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ กจ. มท 0802.3/ว1280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1259  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1276 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1276 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สบ.พถ. มท 0807.2/ว1266  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1272  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว1262  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด (บริหารกายหน้าเสาธง) ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.5/ว1268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กพส. มท 0810.4/ว1271  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 กพส. มท 0810.4/ว1270  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
 
 
   
 
 
เงินอุดหนุนเด็ก (20 พ.ย. 2562)    อ่าน 165  ตอบ 0  
ขอทราบหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อ อบต. (9 พ.ค. 2562)    อ่าน 2518  ตอบ 7  
 


จ้างเหมารถแบคโฮ กำจัดวัชพืช บริเวณรอบหนองสองท้อง ท [ 16 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภ [ 15 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 2 [ 10 มิ.ย. 2564 ]

 
 
 
 
 
 
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-615586 ต่อ 14