หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 


นายประทวน เถื่อนเป้า
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
 


นายมนัส จินดาเฟื่อง
รองประธานสภาฯ


นางมัลลิกา เงี้ยวเกิด
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นายบุญยืน จวนสุข
สมาชิกสภา อบต.หนองตูม หมู่ ๑


นางกำไร บุญกิม
สมาชิกสภา อบต.หนองตูม หมู่ ๑


นายไพ คำนาค
สมาชิกสภา อบต.หนองตูม หมู่ที่ ๒


นายชาญชัย สุขสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายสมจิตร พินทุย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายชลอ เย็นฉ่ำ
สมาชิกสภา อบต.หนองตูม หมู่ ๔


นายบำรุง จวนสุข
สมาชิกสภา อบต.หนองตูม หมู่ ๕


นายยุทธ สุขเกษม
สมาชิกสภา อบต.หนองตูม หมู่ ๕


นายชลอ ครุฑวิเศษ
สมาชิกสภา อบต.หนองตูม หมู่ ๖


นายสุรินทร์ จันทะขาว
สมาชิกสภา อบต.หนองตูม หมู่ ๖


นายวัลลภ รอดบุญ
สมาชิกสภา อบต.หนองตูม หมู่ ๗


นางสนุน กลัดแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หนองตูม หมู่ ๗


นายสมชาย สุทธิวิลัย
สมาชิกสภา อบต.หนองตูม หมู่ ๘


นายนึก บวบหอม
สมาชิกสภา อบต.หนองตูม หมู่ ๘