หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
"มีน้ำมีชีวิต มีอาชีพมั่นคง มีชุมชนที่เข้มแข็ง
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมการคมนาคม"
วิสัยทัศน์ อบต.หนองตูม
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายจรินทร์ ไม้กร่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
ขั้นตอนการรับหนังสือ
ภาษีบำรุงท้องที่
การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ (กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
การขออณุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
การขอใบอณุญาตประกอบกิจการที่เป้นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคาะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
การขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ-พนักงานท้องถิ่น
การขอรับบำนญพิเศษของทายาท(กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่)
การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น
การขอรับบำเหน้จตกทอด(กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ(กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)
การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้ิงถิ่นผู้รับบำนาญ
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
  (1)