หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางมัลลิกา เงี้ยวเกิด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
โทร : 085-0541178


นางสาวปาณิสรา ปลื้มใจ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผอ.สาธารณสุขฯ
โทร : 082-8933629
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ว่าที่ร้อยเอกชาญพิชัย คล้ายคลึง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-9077009


นายวิทวัส ทั่วดาว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 080-0874246


นายทรงยศ ขวัญเมือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-3061114


นายสุริยาวุธ อินทระเกษม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 089-2685454


นางสาวพรทิพย์ ไกรกิจราษฎร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 097-3242283