หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวปาณิสรา ปลื้มใจ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-8933629


นางสาวปาณิสรา ปลื้มใจ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-8933629
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายเทเวศน์ วงศ์ชุมภู
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-9982646


นายวิทวัส ทั่วดาว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 080-0874246


นายพิษณุชัย ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 055-615586 ต่อ13


นางสาวพรทิพย์ ไกรกิจราษฎร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 097-3242283


นางสาวปาณิสรา ปลื้มใจ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผอ.สาธารณสุขฯ
โทร : 082-8933629


นางสาวกรองกาญน์ สามิตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


ว่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน