หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวปาณิสรา ปลื้มใจ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-8933629
นางสาวปาณิสรา ปลื้มใจ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-8933629
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายวสันต์ มากเจียม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 094-6015005
นายวิทวัส ทั่วดาว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 080-0874246
นายพิษณุชัย ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 055-615586 ต่อ13
นางสาวพรทิพย์ ไกรกิจราษฎร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 097-3242283
นางสาวปาณิสรา ปลื้มใจ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผอ.สาธารณสุขฯ
โทร : 082-8933629
นางสาวกรองกาญน์ สามิตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 055-615586ต่อ21
ว่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน