หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางมัลลิกา เงี้ยวเกิด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวปาณิสรา ปลื้มใจ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผอ.สาธารณสุขฯ
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวพัสวนันท์ ปักกาโต
หัวหน้าสำนักปลัด


นายวิทวัส ทั่วดาว
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายทรงยศ ขวัญเมือง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสุริยาวุธ อินทระเกษม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวปุณยนุช สินประเสริฐรัตน์
หน.ฝ่ายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม