หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางมัลลิกา เงี้ยวเกิด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
โทร : 085-0541178


นางสาวปาณิสรา ปลื้มใจ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-8933629
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด


นายวิทวัส ทั่วดาว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 080-0874246


นายพิษณุชัย ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 055-615586 ต่อ13


นางสาวพรทิพย์ ไกรกิจราษฎร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 097-3242283


นางสาวปาณิสรา ปลื้มใจ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผอ.สาธารณสุขฯ
โทร : 082-8933629


ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


ว่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน