หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 


นางมัลลิกา เงี้ยวเกิด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


น.ส.พัสวนันท์ ปักกาโต
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวกาญวลัย มนตรา
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


นางกัญญาภัค ทวีนาท
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางกานต์นภัส ถิ่นรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวศิริเพชร แก้วจันทร์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับปฏิบัติการ


นายชาคริสต์ พลับผล
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นางสาวโศรดา อินศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายชัชพล พรมไหม
พนักงานดับเพลิง


นายวรวิทย์ จันทขาว
พนักงานดับเพลิง


นายสมเกียรติ บุญเที่ยง
พนักงานดับเพลิง


นายสุชิน รอดบุญ
พนักงานขับรถดับเพลิง


นายนิมิตร นวลทิม
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง อบต.


นายจำรัส บุญจันทร์
พนักงานทั่วไป


นายพิม คำนาค
นักการภารโรง


นางสาวมิ่งขวัญ โพธิ์บุญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ช่วยปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่


นางสาววราภา โพธิ์บุญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ช่วยปฏิบัติงานนโยบายและแผน