หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 


นางมัลลิกา เงี้ยวเกิด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


ว่าที่ร้อยเอกชาญพิชัย คล้ายคลึง
หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวกาญวลัย มนตรา
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


นางกัญญาภัค แวงดีสอน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางกานต์นภัส ถิ่นรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวศิริเพชร แก้วจันทร์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


นายชาคริสต์ พลับผล
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นางสาวโศรดา อินศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายนิมิตร นวลทิม
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง อบต.


นายพระรจน์ คำดำ
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย


นายสุชิน รอดบุญ
พนักงานขับรถดับเพลิง


นายชัชพล พรมไหม
พนักงานดับเพลิง


นายสมเกียรติ บุญเที่ยง
พนักงานดับเพลิง


นายพิม ด้วงมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายวรวิทย์ จันทขาว
พนักงานดับเพลิง


นายจำรัส บุญจันทร์
พนักงานทั่วไป


นายพิม คำนาค
นักการภารโรง