หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
"มีน้ำมีชีวิต มีอาชีพมั่นคง มีชุมชนที่เข้มแข็ง
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมการคมนาคม"
วิสัยทัศน์ อบต.หนองตูม
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายจรินทร์ ไม้กร่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 


นางมัลลิกา เงี้ยวเกิด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 085-0541178
 
 


นายวิทวัส ทั่วดาว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 080-0874246


นายวิชญ์ฐพงศ์ ธนะนันต์
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สิน


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


นางนารีรัตน์ สีสัตย์ซื่อ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวทิวาพร ขุนโฉม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวธัญวษา เสือเณร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาวมาลี พรมฟู
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวสุวรรณรัตน์ จันทโสภา
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางสาวนภาพร โตมาก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาววิไลพร ชื่นบางบ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายชาตรี ทรายทอง
ผู้ผลิตน้ำประปา


นายสุรกิจ เรืองฤิทธิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ช่างซ่อมประปา


นายเจษฎา จีนด้วง
พนักงานขับรถตู้ส่วนกลาง อบต.


นางสาวจันทรา พินทุย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ช่วยงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


นางสาวเจนจินตา ทวีนาท
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ผู้ดูแลโรงเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง