หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
.........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 

       
 
    การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
    การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร
    การสนับสนุนให้มีไฟฟ้าสาธารณะ , ขยายเขตไฟฟ้า
    การวางผังเมือง
 
 
 
 

       
 
    การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
    เศรษฐกิจชุมชนแบบพอเพียง
 
 
 
 

       
 
    การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนทุกระดับ
    การส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
 

       
 
    การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและกิจกรรมในชุมชน
    การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    การส่งเสริมระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    แนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน
 
 
 
 

       
 
    การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนและหน่วยงานราชการ
 
 
 
 

       
 
    การเสริมสร้างความรู้แก่บุคลากรเพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
    การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในองค์กร
    การพัฒนารายได้